ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Slowfood Earth Market

Slow Food community food for change Chiangmai Present Earth Market “เราเชื่อว่าฐานรากของชุมชนอาหารที่แข็งแรง ล้วนมาจากเกษตรกรและผู้แปรรูปตัวเล็กเล็กในท้องถิ่น” มาลองชิมร้านของผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่ทิ้งงานในเมืองใหญ่กลับบ้านและทำอาหารบนหลักการ Good, Clean, และ Fair เพื่อความยั่งยืนของอาหาร December 10-11, 2022 16:00-20:00 pm. Free entry
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • พงษ์ศิลา คำมาก
  • เยาวดี ชูคง