ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT

Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT การนำผลงานจากการจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ที่เคยได้รับรางวัลบางส่วนนำออกแสดงอีกครั้งพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมบนพื้นที่จัดแสดงแบบเสมือนจริง นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นการเดินทางเพื่อค้นหานิยามของความเป็น “ท้องถิ่น” ทั้งในทางศิลปะและตัวตนของศิลปิน ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังถูกให้ความสำคัญท่ามกลางความเคลื่อนไหวของศิลปะร่วมสมัยไทยปัจจุบัน การจัดประกวดและการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของ ปตท. ในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมาได้ขับเน้นให้เห็นภาพชนบท ซึ่งผู้ชมส่วนใหญ่คือคนในเมือง การชมงานศิลปะเหล่านี้จึงเปรียบกับการมองออกไปภายนอก เมืองหลวงแม้จะเป็นศูนย์กลางของหลายๆ สิ่ง ทั้งด้านการปกครองและเศรษฐกิจ ที่ผ่านมาการหมุดหมายตัวตนของผู้ชมจึงอยู่ในฐานะผู้เฝ้ามอง “ที่อื่น” แต่นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นทั้งการมองกลับมาและมองไปข้างหน้าของศิลปะร่วมสมัยไทย โดยเฉพาะการประกวดศิลปกรรมในช่วงเกือบสี่สิบปีที่ผ่านมาของ ปตท. ในฐานะบริษัทเอกชนที่เติบโตขึ้นพร้อมกับการได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันนักสร้างสรรค์ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านวิกฤตกาลต่างๆ ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา การประกวดศิลปกรรมได้ร่วมสร้างภูมิทัศน์ใหม่ในโลกศิลปะผ่านยุคสมัยของโลกาภิวัตน์ (globalization) ซึ่งเป็นครรลองที่ทำให้เราได้เห็นภาพส่วนหนึ่งของประวัติศาตร์ศิลปะร่วมสมัยของไทย การเดินทางสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ผลงานเหล่านี้บรรจบกันกับเนื้อหาที่เราร่วมผลักดันมาตลอดช่วงหลายสิบปี โดยหวังว่านิทรรศการครั้งนี้จะเป็นปฏิบัติการเพื่อสื่อสารกับผู้ชมในวงกว้าง โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของศิลปินส่วนใหญ่ที่มีพื้นเพมาจากต่างจังหวัด หลังจากที่พวกเขาได้ใช้ฝีมือ ความคิด และประสบการณ์อย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะบอกเล่าวิถีชีวิต การดำรงอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ภูมิปัญญา ความงดงามทางธรรมชาติ ความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ ลงในผลงานศิลปะเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงตัวตนและวิญญาณของพวกเขา