ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Craft and Design Created Your Inspiration

เผยแพร่เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

Craft and Design Created Your Inspiration


งานฝีมือและหัตถกรรม (Craft) และการออกแบบ (Design) คือโปรแกรมไฮไลท์ของเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ที่นำเสนอให้เห็นทิศทางและโอกาสใหม่ในการพัฒนาทักษะงานฝีมือและหัตถกรรม รวมถึงการออกแบบให้สอดคล้องไปกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ทั้งยังชวนขบคิดถึงแนวทางการต่อยอดต้นทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือให้เกิดคุณค่าใหม่และเพิ่มมูลค่า ด้วยการตั้งโจทย์อันท้าทาย ค้นหาความเป็นไปได้ไม่จำกัด 


โดยในปีนี้เทศกาลทำงานร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์คืนถิ่น (Homecoming) และช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ ในภูมิภาค เพื่อยกระดับงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมร่วมสมัยทั้งในแง่ความงาม ฟังก์ชั่นและการใช้งานจริง ควบคู่ส่งเสริมให้เกิดการสืบสานงานหัตถกรรมพื้นถิ่น ส่งเสริมการออกแบบจากรุ่นสู่รุ่นให้ยังทรงคุณค่า และสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดบอกเล่าผ่าน 2 นิทรรศการหลัก อย่าง Persona of things และ Minggei Exhibition  Persona of things 


นิทรรศการที่จะนำเสนอวิธีการใช้ทักษะฝีมือจากงานหัตถกรรมมาซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงคุณค่าดั้งเดิมของสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้มันไม่เพียงสามารถนำกลับใช้งานได้อีกครั้ง หากยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ 


โดยการ ‘การซ่อมแซม’ จัดเป็นหมวดหมู่พื้นฐานของงานฝีมือ ซึ่งช่วยลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการนำเสนอวิธีการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อลดสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกนิยามว่าเป็นขยะ ของมือสอง หรือข้าวของแตกหักชำรุดที่มีลักษณะเฉพาะความเสียหาย เช่น รอยบุบ รอยขีดข่วน การกัดกร่อน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ซึ่งแสดงให้เห็นการเดินทางและอดีตของวัตถุ บอกเล่าเรื่องราวและการดูแลรักษาของเจ้าของคนก่อน เครื่องหมายที่เหลือจากตราประทับการผลิตบอกเกี่ยวกับที่มาของเครื่องมือ รวมถึงส่วนประกอบของวัสดุที่สามารถกลับมาใช้งานให้เกิดคุณค่าใหม่


Minggei Exhibition  


นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบร่วมสมัย โดยนักออกแบบมีแนวคิดหยิบเอาเทคนิคงานหัตถกรรมของภาคเหนือ เช่น เครื่องเขิน งานจักสาน งานแกะสลักไม้ มาต่อยอดสิ่งของเครื่องใช้ในวัฒนธรรมดั้งเดิมและตกยุคให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยยังคงเทคนิคดั้งเดิมไว้เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์และสืบทอดทักษะภูมิปัญญาโบราณของช่างฝีมือท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงและตอบความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ในยุคปัจจุบัน 


นอกจากนี้เทศกาลยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมและสนับสนุนช่างฝีมือ นักออกแบบและนักสร้างสรรค์ให้ก้าวเข้ามาสู่ระบบนิเวศ ‘อุตสาหกรรมสร้างสรรค์’ ที่จะสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ เปิดพื้นที่สําหรับงานออกแบบสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ พร้อมให้ผู้ร่วมเทศกาลได้สัมผัสกับประสบการณ์งานฝีมือและหัตถกรรม และการออกแบบ ที่ช่วยจุดประกายมุมมองใหม่ ๆ เติมเต็มแรงบันดาลใจและพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวเอง

แชร์